Detaylı Bilgi

İnşa Dergisi
Yıl:
2023 (Aralık) / Sayı: 1
Gülnihal Küpeli
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
qupeli@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2055-0427
Sayfa: 64-93

Paylaş

Özet

Bu makalede, Sultan II. Bâyezîd dönemi Osmanlı tezhip sanatı ana hatlarıyla tasvir edilmekte ve XV. yüzyılın sonlarına doğru bu alanda geliştirilen yeni bir üslûp incelenmektedir. Söz konusu üslûp, tarafımızdan “İstanbul Üslûbu” olarak tanımlanacaktır. Makalenin amacı doğrultusunda, önce İstanbul Üslûbu’nun oluşum serüvenine şahitlik eden Baba Nakkaş, Timûrî–Herat, Türkmen ve Naif üslûp hakkındaki bilgileri özetleyecek ve ardından bu yeni bezeme tarzının özelliklerini irdeleyeceğiz. Değerlendirmelerimiz, Nakkaş Hasan b. Abdullah’ın imzalı eserleri bağlamında gerçekleştirilecek olup; üslûbun özgün yönleri bu eserlerin renk, desen, motif ve tasarım niteliklerinden hareketle belirlenecektir. Söz konusu değerlendirmeler sonucunda, İstanbul Üslûbu’nun bilhassa Fatih Sultan Mehmed döneminde hazırlanan eserlerin çeşitliliğinden beslendiği ve Sultan II. Bâyezîd döneminde kendi estetik dilini oluşturduğu ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler