İnşa Okumaları

EĞİTİMLER

Dini Düşüncenin Çağdaş Sorunları

İnşa Okuması

Dini Düşüncenin Çağdaş Sorunları

Bu seminer dizisinde dini düşüncenin çağdaş dönemde karşı karşıya kaldığı sorunlara yer verilecek ve söz konusu sorunlara verilen çağdaş cevapların öne çıkanları sunulacaktır. Modern dönemde bilim, felsefe ve siyasette ortaya çıkan hızlı dönüşüm, evreni tasavvur edişimizde ve hayat tarzlarımızda birtakım yenilikler ortaya çıkarır. Başta fizik olmak üzere bilimlerin “doğru/geçerli” bilginin kaynağı olarak öne çıktığı bu çerçevede din, daha önce iç içe olduğu felsefe ve bilimle gün geçtikçe mesafelenir. Öyle ki dinin ve dini düşüncenin değersiz hatta kimi zaman gereksiz olduğu söylemi yaygınlaşmaya başlar. Doğrusu belirli bir anlayış üzerine kurulu olan dini düşüncenin söz konusu hızlı dönüşümü yakalaması ve eleştirilere yanıt vermesi zaman alır. Ancak bugün hem felsefe ve bilimin kendi sorun ve sınırlılıklarına ilişkin çalışmalar hem de söz konusu dönüşümü yakından tanıyarak dini ve dini düşünceyi konu edinen çağdaş düşünürlerin sayısı artmıştır. 

Biz de bu seminerlerde sözü edilen bağlamda dinin mahiyeti, dinin kaynağı, akıl-vahiy ilişkisi, Tanrı inancının kaynak ve delilleri, ateizm, panteizm, deizm gibi farklı inanç türleri ve kötülük problemi gibi konular üzerine eğileceğiz. Bahsi geçen konulara verilen çağdaş yanıtların neler olduğunu, bu yanıtların güç ve sınırlılıklarını birlikte tartışacağız. Seminerlerin sonunda katılımcılar öncelikle dini düşüncenin çağdaş sorunlarla nasıl ilişkilendiğini, bu sorunlara ilişkin hangi türde cevapların verildiğini ve dahası verilen cevapların bizim için hangi sonuçlarının olduğunu tahlil edebilme, ayrıca popüler söylemin ötesine geçerek dini düşüncenin sunduğu cevapların önemini değerlendirebilme becerisi kazanacaktır.

 * Atölyemiz 8 ay boyunca devam edecektir.