İnşa Okumaları

EĞİTİMLER

Şehir ve Estetik Bağlamda Kültürel Hafızayı Okumak

İnşa Okuması

Şehir ve Estetik Bağlamda Kültürel Hafızayı Okumak

Şehir insanın ihtiyaçlarını karşılayan işlevsel bir varlıktır. Bu ihtiyaçlar bilim, sanat, felsefe, hikmet olarak tezahür ederek sembolik anlam katmanları örer. Şehrin siluetinden okunan mimari biçimlenmenin ardında izlenen bu entelektüel işlevsellik aynı zamanda ait olunan medeniyet ailesinin dışa vurumudur. Estetik, duyu ve duygunun bilimidir. Yetkinliği güzelliktir. İnsanın doğruyu hissetmesinin yollarını soruşturur. Şehri ve estetiği terkip eden şehir estetiği ise zamanın ve mekânın ruhunu dışa vuran ve bu bütünselliğin çok boyutlu okunmasını öneren görme sanatı olarak tanımlanabilir. Şehrin estetik kavranışı, bilmeyi zevk etmeye dönüştürerek bakmak ile görmek arasındaki açıklıkta döşenen yolda menzil almaktır.

Bu atölye çalışması şehri estetik bir nesne olarak kavramayı ve incelemeyi önermekte, kadim İstanbul’u ve kimliğini Sultanbeyli mekânı özelinde araştırmaya konu etmektedir.
Toplam 8 ay sürecek olan atölyemizin ana teması “Mekân, Kültür, Hafıza, Estetik Kavramlarının Bileşkesinde Şehri Düşünmek” olarak belirlenmiştir. “Yerin ruhu” ve “Şehir Kimliği” kavramlarının Sultanbeyli mekânsal tecrübesinden yararlanılarak çözümlenmesini içermektedir.

Program
• Giriş dersi
Mekân, Kültür, Hafıza, Estetik Kavramlarının Bileşkesinde Şehri Düşünmek
• Şehir Estetiği ve alt kavramsal bileşenleri üzerine kavramsal soruşturma ve teorik yaklaşımların çözümlenmesi
• Yerin Ruhu ve Şehir Kimliği ve kavramları üzerine birlikte düşünmek
• Bilimsel metin okuma önerisi eşliğinde birlikte tartışmalar

Kazanımlar
Katılımcı;
• Şehir estetiği alanında kavramsal ve teorik bilgi birikimi kazanır.
• Kavramlarla düşünme ve tartışma becerisini geliştirir.
• Kök değerleri ile bağ kurar.
• Estetik haz ve duyarlılık kazanır.
• Medeniyet tasavvurunu idrak eder.
• Kültür bilincini geliştirir.
• Entelektüel birikimini ve görgüsünü arttırır.

 * Atölyemiz 8 ay boyunca devam edecektir.

Hikmet Arayışı Dersleri

İnşa Okuması

Hikmet Arayışı Dersleri

“Hikmet Arayışı Dersleri” başlığı altında Hz. Mevlânâ ve Yûnus Emre okumaları yapılacaktır.

 
Prof. Dr. Mehmet Çelik tarafından verilecek bu derslerde düşünce semamızın iki büyük yıldızı; Mevlâna Ve Yûnus Emre’nin yazdıklarından hareketle onların hikmet anlayışları, İslam irfanına olan katkıları ve günümüz insanına verdikleri mesajın tespiti amaçlanmaktadır. Bu iki büyük şahsiyetin eserlerinin şerh ve analizi şeklinde olacak olan bu derslerde, kimi zaman şiir dinletileri ve müzik faslı da yapılması düşünülmektedir.

 * Atölyemiz 8 ay boyunca devam edecektir.

Dini Düşüncenin Çağdaş Sorunları

İnşa Okuması

Dini Düşüncenin Çağdaş Sorunları

Bu seminer dizisinde dini düşüncenin çağdaş dönemde karşı karşıya kaldığı sorunlara yer verilecek ve söz konusu sorunlara verilen çağdaş cevapların öne çıkanları sunulacaktır. Modern dönemde bilim, felsefe ve siyasette ortaya çıkan hızlı dönüşüm, evreni tasavvur edişimizde ve hayat tarzlarımızda birtakım yenilikler ortaya çıkarır. Başta fizik olmak üzere bilimlerin “doğru/geçerli” bilginin kaynağı olarak öne çıktığı bu çerçevede din, daha önce iç içe olduğu felsefe ve bilimle gün geçtikçe mesafelenir. Öyle ki dinin ve dini düşüncenin değersiz hatta kimi zaman gereksiz olduğu söylemi yaygınlaşmaya başlar. Doğrusu belirli bir anlayış üzerine kurulu olan dini düşüncenin söz konusu hızlı dönüşümü yakalaması ve eleştirilere yanıt vermesi zaman alır. Ancak bugün hem felsefe ve bilimin kendi sorun ve sınırlılıklarına ilişkin çalışmalar hem de söz konusu dönüşümü yakından tanıyarak dini ve dini düşünceyi konu edinen çağdaş düşünürlerin sayısı artmıştır. 

Biz de bu seminerlerde sözü edilen bağlamda dinin mahiyeti, dinin kaynağı, akıl-vahiy ilişkisi, Tanrı inancının kaynak ve delilleri, ateizm, panteizm, deizm gibi farklı inanç türleri ve kötülük problemi gibi konular üzerine eğileceğiz. Bahsi geçen konulara verilen çağdaş yanıtların neler olduğunu, bu yanıtların güç ve sınırlılıklarını birlikte tartışacağız. Seminerlerin sonunda katılımcılar öncelikle dini düşüncenin çağdaş sorunlarla nasıl ilişkilendiğini, bu sorunlara ilişkin hangi türde cevapların verildiğini ve dahası verilen cevapların bizim için hangi sonuçlarının olduğunu tahlil edebilme, ayrıca popüler söylemin ötesine geçerek dini düşüncenin sunduğu cevapların önemini değerlendirebilme becerisi kazanacaktır.

 * Atölyemiz 8 ay boyunca devam edecektir.

İslam Düşünce Geleneği Atölyesi

İnşa Okuması

İslam Düşünce Geleneği Atölyesi

İslam düşünce tarihi, varlık hakkında külli araştırma yapma iddiasında olan üç büyük geleneğe ev sahipliği yapar: Kelam, felsefe ve tasavvuf. Kuşkusuz bunların da kendi içinde bir çırpıda sayılması mümkün olmayan çeşitliliği vardır. İslam düşünce tarihi çalışmalarının henüz genel bir anlatısını sunmaya dahi muktedir olamadığı bölgeler ve dönemler bulunmaktadır. Bununla birlikte son yüzyılda yapılan düşünce tarihi çalışmaları, hem ana ekollere hem de bunların ortak ve farklı yanlarına dair kuşatıcı bir anlatıya ulaşmış sayılabilir. Bu atölye, kendi içinde oldukça ayrıntılı olan bu anlatıyı, genel okura ulaştırmayı, uzman seviyesindeki bilgi birikimini ortak bir kültüre dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple atölye kapsamında kelam, felsefe ve tasavvuftan her birinin varlık, bilgi, insan, Tanrı ve Tanrı-âlem ilişkisi hakkındaki görüşlerinin özlü bir anlatısı sunularak bu geleneklerin gücü ve sınırlarına ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır.

 * Atölyemiz 8 ay boyunca devam edecektir.

Eleştirel Metin Okuma, Yazma ve Argüman

İnşa Okuması

Eleştirel Metin Okuma, Yazma ve Argüman

İster bir iddiada bulunalım ister bir iddia ile karşı karşıya kalalım, her iki pozisyon, iddianın gerekçelendirilmesini gerektirmektedir. Bir iddia ve onu destekleyen gerekçelerden oluşan yapıya argüman denir. Argüman veya kanıtlama adını verdiğimiz iddia ve gerekçelerden oluşan bu yapının nasıl kurulacağı ve nasıl bir değerlendirmeye tabi tutulacağı eleştirel düşünme-okuma-yazma faaliyetinin temel meselesidir. Bu ders, bir argüman içeren veya içerdiğini iddia eden metinlerin nasıl analiz edileceği ve nasıl değerlendirileceğine odaklanmaktadır. Ağırlıklı olarak felsefi argümanların analizi ve eleştirisine yöneleceğimiz bu seminer dizisinde kendimizi hem bir okur hem de bir yazar olarak konumlandıracağız. Dolayısıyla bir argüman nasıl okunur sorusunun yanında bir argüman nasıl kurulur sorusu da eşit derecede ilgi alanımıza girecektir. 

İyi gerekçelendirilmiş, güçlü bir şekilde desteklenmiş ve açıkça ifade edilmiş bir argümanın temel yapısını, geçerli argüman biçimlerini belirleyeceğiz. Dönem boyunca rasyonel tartışma becerilerimizi geliştirirken, aynı zamanda eleştirel düşünme- okuma-yazma yeteneğimizi de geliştireceğiz. Seminerin ilk haftalarında argümanların doğası ve ne için kullanıldığı ele alınacaktır. Ayrıca bir konuşma veya metinde bir argümanı tespit etme yolları alıştırma ve uygulamalarla ortaya konulacak, iyi ve kötü argümanları ayırt etme kriterleri gösterilecektir. İlerleyen haftalarda ise argümanları değerlendirme yöntemlerine odaklanılacaktır.

 * Atölyemiz 8 ay boyunca devam edecektir.

Medeniyet Aklı

İnşa Okuması

Medeniyet Aklı

Medeniyet; toplumların gen haritalarını, reflekslerini, olaylar karşısındaki tutumlarını kestirebilmek açısından tarih boyunca hep yol gösterici olmuştur. Toplumlarda ise, kendi medeniyetine ve o medeniyetin değer unsurlarına sıkı sıkıya bağlı milletler tarihe yön veren milletler olarak kayda geçmiştir. Bu tarihe yön veren milletler içerisinde ise; İslam medeniyeti ve bu medeniyetin gerek Selçuklu, gerek Osmanlı ve gerek ise Türkiye Cumhuriyeti yorumu medeniyetlerin tarih yapma sürecinin hep en dinamik yerinde konumlanmıştır. Peki insanlığı, tarihi ve de en özelde bizleri etkileyen medeniyet ve bu medeniyetin aklı, nasıl ve hangi temel unsurlar üzerine inşa edilmiştir?

Bunları tek tek çözümlemeden medeniyetleri ve onların süreçlerini konuşmak pek de mümkün değildir. ‘Medeniyet Aklı’ özel serisi ile, dört cephesiyle bir medeniyetin ve daha da özelde İslam medeniyetinin ayrıntılarını ve önemini ele alacağız.

Konu Başlıkları
1.Ay – Medeniyet Deyince
2 Ay – Medeniyet Serüveni
3 Ay – Medeniyet ve Din İlişkisi
4 Ay – Medeniyetin Topluma Etkisi
5 Ay – Medeniyet ve Siyaset
6 Ay – Medeniyet ve Ekonomi
7 Ay – Medeniyet ve Şehir
8 Ay – Medeniyet ve Sanat

 * Atölyemiz 8 ay boyunca devam edecektir.

Başlık metninizi buraya ekleyin